News    Band    Discography    Biography   Gallery    Show    Media
Tokiko Shimamoto

(Vocals)


Yuichi Sumimoto

(Guitars)


Yoshio "Cain" Kubo

(Bass)